ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบที่ 2
เลขประชาชน  : 
 
***หมายเหตุ***
 
สำหรับนักศึกษาที่สมัครโควตาประเภทเรียนดี และยังไม่ได้ชำระเงินตามกำหนดเวลา (30 ธันวาคม 2558)
ทางมหาวิทยาลัยขอแจ้งให้ทราบว่าได้ปรับสถานการสมัครของทุกคนเป็น สถานะ "0-ยกเลิก"
หากนักศึกษาท่านใดที่ยังต้องการสมัครเรียนในสาขาอื่นๆ ที่ไม่เหมือนที่เคยสมัครไว้ ให้สมัครผ่านระบบได้โดยสมัครเพื่อเข้าสอบข้อเขียนตามกำหนดการของทางมหาวิทยาลัย
หากนักเรียนยังคงมีความประสงค์จะสมัครในสาขาเดิมที่เคยสมัครไว้ ให้เข้าระบบการรับสมัครและลบใบสมัครที่เคยสมัครไว้ก่อน ถึงจะเข้าสมัครในสาขาเดิมที่สมัครไว้
โดยจะได้รหัสผู้สมัครเลขใหม่ และต้องเข้าสอบข้อเขียนตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยต่อไป หากมีข้อสงสัย ให้สอบถามได้ที่เบอร์ 032-493279
 
******
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ประเภทโควตา)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทกลุ่ม ก. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป และประเภท ข. ความรู้ความสามารถพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
ประกาศ เรียกตัวสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
new  ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 3  new
new  ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)  new
 
 
bg_footer
  งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000