สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา  2561

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า และ เป็นไปตามประกาศของสาขา ***

*** ชำระค่า บกศ. หมายถึง ชำระค่าบำรุงการศึกษา ***

*** ยืนยันสิทธิ์ หมายถึง การ Clearing House ***

คณะ  ครุศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1ครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย6063381818501900211000134001842check
2ครุศาสตรบัณฑิตพลศึกษา604230121238151126160073001347check
รวมคณะ120105683030883411472600207003189

คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1ศิลปศาสตรบัณฑิตการพัฒนาชุมชน607433210053004000357check
2นิติศาสตรบัณฑิตนิติศาสตร์100211713121870019120076001288check
3ศิลปศาสตรบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์304321220011001000129check
4ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาจีน40542220110032001100238check
5ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปและการออกแบบ404431940033005300139check
6รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)1201260016800520096000120check
7รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)1202723171131160038250015110011109check
8ศิลปศาสตรบัณฑิตการท่องเที่ยวและการโรงแรม1602719141022110013800320010150check
9ศิลปศาสตรบัณฑิตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)8022201562012001810001000674check
10ศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษธุรกิจ404411420086004200139check
11ครุศาสตรบัณฑิตภาษาไทย603824161233200019100082001248check
12ครุศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ604634231831140016110041001842check
13ครุศาสตรบัณฑิตนาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)3019141171270010001000723check
14ครุศาสตรบัณฑิตนาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีไทย)301000440033000000030check
15ครุศาสตรบัณฑิตนาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล)30108541450041001000426check
16ครุศาสตรบัณฑิตสังคมศึกษา603428141039211015110051001050check
17ครุศาสตรบัณฑิตศิลปศึกษา60533320110063001100357check
รวมคณะ1,12028621514210129715610177111007036001011,019

คณะ  วิทยาการจัดการ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1นิเทศศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร์(แขนงสื่อสารการแสดง)505400730021002000050check
2นิเทศศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร์(แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)505111510000000000149check
3บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)15012866221000251520147006144check
4บัญชีบัณฑิตการบัญชี15024191412311300361700200012138check
5บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด)8033311150084003200179check
6บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)10000009600430021000100check
7บริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ1003221430043000000199check
8บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก)501111330020001100149check
9บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)801100310010000000080check
10บริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการสถานพยาบาล)6000001080042000000060check
รวมคณะ87054392722105530086452024110022848

คณะ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร1201511976300330000007113check
2วิทยาศาสตรบัณฑิตอาหารและโภชนาการประยุกต์12055444400420010004116check
3วิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)800000000000000000080check
4ครุศาสตรบัณฑิตคณิตศาสตร์301593321900197002100327check
5ครุศาสตรบัณฑิตเคมี253111420020000000124check
6ครุศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3011996520030000000624check
7ครุศาสตรบัณฑิตชีววิทยา30161088810052000000822check
รวมคณะ43565453429482100361400310029406

คณะ  เทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ6011977620054003100753check
2วิทยาศาสตรบัณฑิตสัตวศาสตร์601714129740076004300951check
3วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร601087617140010000000654check
4วิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร์60151075400022006300555check
รวมคณะ240534133273420001512001370027213

คณะ  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม35332113110074008400134check
2สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสถาปัตยกรรมภายใน304330840083002000030check
3วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมพลังงาน35242219821120053003200827check
4วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร30232118118500210000001119check
5วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล6051242018781000610011001842check
รวมคณะ19010573623812842002812001470038152

คณะ  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์404200330000000000040check
2วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน)355440210042001000035check
3วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)35111173720043001000332check
4วิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)401100100010003000040check
5ครุศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์601515126510085008000654check
รวมคณะ210363323918700171000130009201

คณะ  พยาบาลศาสตร์
ลำดับหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับรอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2รอบ 2 ประเภทโควตารอบ 5 การรับตรงอิสระรวม
ชำระค่า
บกศ.
จำนวนรับเพิ่มGuide Book
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
สมัคร
ใหม่
ชำระ
ค่าสมัคร
ยืนยัน
สิทธิ์
ชำระค่า
บกศ.
1พยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต7029417957546226001540061005416check
2การแพทย์แผนไทยบัณฑิตการแพทย์แผนไทย4011720610011000000040check
3สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์80442687231300124001100773check
4วิทยาศาสตรบัณฑิตสุขภาพและความงาม405100310000000000040check
รวมคณะ230354213676194410028900720061169

รวมทั้งหมด
ประเภทสมัครสมัครใหม่ชำระค่าสมัครผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ชำระค่า บกศ.
รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 11,058727475418317
รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2812374221
รอบ 2 ประเภทโควตา434239220
รอบ 5 การรับตรงอิสระ16471000
รวมทั้งสิ้น2,4721,414479422318

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ม.6 หรือเทียบเท่า และ เป็นไปตามประกาศของสาขา ***

*** ชำระค่า บกศ. หมายถึง ชำระค่าบำรุงการศึกษา ***

*** ยืนยันสิทธิ์ หมายถึง การ Clearing House ***
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136,1141
โทรสาร 0-3249-3279