สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา  2561

คณะ  ครุศาสตร์
ลำดับระดับการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับจำนวนสมัครคุณสมบัติผู้สมัครGuide Book
สมัครใหม่ชำระค่าสมัครชำระค่าบำรุงการศึกษา
P1P2CDรวม
1ปริญญาตรี 5 ปีครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย608224241310ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
2ปริญญาตรี 5 ปีครุศาสตรบัณฑิตพลศึกษา60539180180ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
รวมคณะ120135333121490

คณะ  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับระดับการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับจำนวนสมัครคุณสมบัติผู้สมัครGuide Book
สมัครใหม่ชำระค่าสมัครชำระค่าบำรุงการศึกษา
P1P2CDรวม
1ปริญญาตรี 4 ปีศิลปศาสตรบัณฑิตการพัฒนาชุมชน6010201030ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
2ปริญญาตรี 4 ปีนิติศาสตรบัณฑิตนิติศาสตร์1003110040140ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
3ปริญญาตรี 4 ปีศิลปศาสตรบัณฑิตสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์302000000ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
4ปริญญาตรี 4 ปีศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาจีน407500050ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
5ปริญญาตรี 4 ปีศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปและการออกแบบ408200130ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
6ปริญญาตรี 4 ปีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)12020511070ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
7ปริญญาตรี 4 ปีรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานภาครัฐและเอกชน)120358061150ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
8ปริญญาตรี 4 ปีศิลปศาสตรบัณฑิตการท่องเที่ยวและการโรงแรม1603313000130ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
9ปริญญาตรี 4 ปีศิลปศาสตรบัณฑิตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ8013402060ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
10ปริญญาตรี 4 ปีศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษธุรกิจ408301040ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
11ปริญญาตรี 5 ปีครุศาสตรบัณฑิตภาษาไทย606121021240ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
12ปริญญาตรี 5 ปีครุศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ605720330260ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
13ปริญญาตรี 5 ปีครุศาสตรบัณฑิตนาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงนาฏยการแสดง)30148110100ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
14ปริญญาตรี 5 ปีครุศาสตรบัณฑิตนาฏยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีไทย)303011020ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
15ปริญญาตรี 5 ปีครุศาสตรบัณฑิตนาฎยดุริยางคศาสตร์ (แขนงดนตรีสากล)307300030ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
16ปริญญาตรี 5 ปีครุศาสตรบัณฑิตสังคมศึกษา604520021230ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
17ปริญญาตรี 5 ปีครุศาสตรบัณฑิตศิลปศึกษา608310150ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
รวมคณะ1,12036212772451630

คณะ  วิทยาการจัดการ
ลำดับระดับการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับจำนวนสมัครคุณสมบัติผู้สมัครGuide Book
สมัครใหม่ชำระค่าสมัครชำระค่าบำรุงการศึกษา
P1P2CDรวม
1ปริญญาตรี 4 ปีนิเทศศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร์(แขนงสื่อสารการแสดง)507111030ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
2ปริญญาตรี 4 ปีนิเทศศาสตรบัณฑิตนิเทศศาสตร์(แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)506100010ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
3ปริญญาตรี 4 ปีบริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)150277210100ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
4ปริญญาตรี 4 ปีบัญชีบัณฑิตการบัญชี1503911060170ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
5ปริญญาตรี 4 ปีบริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด)805202040ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
6ปริญญาตรี 4 ปีบริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์)1004000110ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
7ปริญญาตรี 4 ปีบริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ1007100010ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
8ปริญญาตรี 4 ปีบริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีก)501000000ม. 6 หรือเทียบเท่าcheck
9ปริญญาตรี 4 ปีบริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)803100010ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
10ปริญญาตรี 4 ปีบริหารธุรกิจบัณฑิตการบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการสถานพยาบาล)600000000ม.6 หรือ เทียบเท่าcheck
รวมคณะ87099243101380

คณะ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับระดับการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับจำนวนสมัครคุณสมบัติผู้สมัครGuide Book
สมัครใหม่ชำระค่าสมัครชำระค่าบำรุงการศึกษา
P1P2CDรวม
1ปริญญาตรี 4 ปีวิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร12011200020ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
2ปริญญาตรี 4 ปีวิทยาศาสตรบัณฑิตอาหารและโภชนาการประยุกต์1206100010ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
3ปริญญาตรี 4 ปีวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)800000000ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
4ปริญญาตรี 5 ปีครุศาสตรบัณฑิตคณิตศาสตร์303514130180ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
5ปริญญาตรี 5 ปีครุศาสตรบัณฑิตเคมี254000000ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
6ปริญญาตรี 5 ปีครุศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3016701080ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
7ปริญญาตรี 5 ปีครุศาสตรบัณฑิตชีววิทยา3012201030ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
รวมคณะ4358426150320

คณะ  เทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับระดับการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับจำนวนสมัครคุณสมบัติผู้สมัครGuide Book
สมัครใหม่ชำระค่าสมัครชำระค่าบำรุงการศึกษา
P1P2CDรวม
1ปริญญาตรี 4 ปีวิทยาศาสตรบัณฑิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ6015600060ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
2ปริญญาตรี 4 ปีวิทยาศาสตรบัณฑิตสัตวศาสตร์608200020ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
3ปริญญาตรี 4 ปีวิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร606000000ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
4ปริญญาตรี 4 ปีวิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร์6015200020ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
รวมคณะ2404410000100

คณะ  วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับระดับการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับจำนวนสมัครคุณสมบัติผู้สมัครGuide Book
สมัครใหม่ชำระค่าสมัครชำระค่าบำรุงการศึกษา
P1P2CDรวม
1ปริญญาตรี 4 ปีวิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม353001010ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
2ปริญญาตรี 5 ปีสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสถาปัตยกรรมภายใน304000000ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
3ปริญญาตรี 4 ปีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมพลังงาน355100010ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
4ปริญญาตรี 4 ปีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร3011600060ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
5ปริญญาตรี 4 ปีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตวิศวกรรมเครื่องกล6067400040ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
รวมคณะ1909011010120

คณะ  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับระดับการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับจำนวนสมัครคุณสมบัติผู้สมัครGuide Book
สมัครใหม่ชำระค่าสมัครชำระค่าบำรุงการศึกษา
P1P2CDรวม
1ปริญญาตรี 4 ปีวิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์403000000ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
2ปริญญาตรี 4 ปีวิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน)355100010ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
3ปริญญาตรี 4 ปีวิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมิเดีย)356100010ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
4ปริญญาตรี 4 ปีวิทยาศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)405200020ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
5ปริญญาตรี 5 ปีครุศาสตรบัณฑิตคอมพิวเตอร์6011311050ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
รวมคณะ21030711090

คณะ  พยาบาลศาสตร์
ลำดับระดับการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับจำนวนสมัครคุณสมบัติผู้สมัครGuide Book
สมัครใหม่ชำระค่าสมัครชำระค่าบำรุงการศึกษา
P1P2CDรวม
1ปริญญาตรี 4 ปีพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต703191653111700ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
2ปริญญาตรี 4 ปีการแพทย์แผนไทยบัณฑิตการแพทย์แผนไทย409400040ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
3ปริญญาตรี 4 ปีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์804820010210ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
4ปริญญาตรี 4 ปีวิทยาศาสตรบัณฑิตสุขภาพและความงาม403100010ม.6 หรือเทียบเท่าcheck
รวมคณะ2303791903211960

รวมทั้งสิ้น  จำนวนที่รับ 3,415 คน  ผู้สมัคร 1,223 คน  ชำระค่าสมัคร 509 คน  ชำระค่าบำรุงการศึกษา 0 คน

P1 หมายถึง รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 1     P2 หมายถึง รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2     C หมายถึง รอบ 2 ประเภทโควตา     D หมายถึง รอบ 5 การรับตรงอิสระ
 
งานรับสมัครนักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก
โทรศัพท์ 0-3249-3279,0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106,1136,1141
โทรสาร 0-3249-3279