header_2

รหัสนักศึกษา : 
วันเดือนปีเกิด : 
 รหัสผ่านหมายถึง : วัน เดือน ปี เกิด
 เช่น : 18 สิงหาคม 2523
 รหัสผ่านคือ : 18082523ปริญญาสาขารายงานตัวไม่รายงานตัวรวม
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต909
รวมปริญญาเอก909
2. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต101
3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต628
4. ครุศาสตรมหาบัณฑิต25833
5. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต303
6. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต18220
7. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต303
รวมปริญญาโท561268
8. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต29332
9. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต29029
10. ครุศาสตรบัณฑิต80730837
11. วิทยาศาสตรบัณฑิต28015295
12. บัญชีบัณฑิต85186
13. นิติศาสตรบัณฑิต35237
14. ศิลปศาสตรบัณฑิต1134117
15. นิเทศศาสตรบัณฑิต46147
16. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต29016306
17. บริหารธุรกิจบัณฑิต20613219
รวมปริญญาตรี1,920852,005
รวมทั้งหมด1,985972,082