header_2

รหัสนักศึกษา : 
วันเดือนปีเกิด : 
 รหัสผ่านหมายถึง : วัน เดือน ปี เกิด
 เช่น : 18 สิงหาคม 2523
 รหัสผ่านคือ : 18082523ปริญญาสาขารายงานตัวไม่รายงานตัวรวม
1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต099
รวมปริญญาเอก099
2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต03333
3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต033
4. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต02020
5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต088
6. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต011
7. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต033
รวมปริญญาโท06868
8. ครุศาสตรบัณฑิต82612838
9. นิติศาสตรบัณฑิต36137
10. นิเทศศาสตรบัณฑิต46147
11. บริหารธุรกิจบัณฑิต2109219
12. บัญชีบัณฑิต85186
13. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต29029
14. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต29610306
15. วิทยาศาสตรบัณฑิต28114295
16. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต30232
17. ศิลปศาสตรบัณฑิต1143117
รวมปริญญาตรี1,953532,006
รวมทั้งหมด1,9531302,083